讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

高洋的政治贡献有哪些 高洋的为政举措有什么

来源:讲历史2018-02-23 09:03:12责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】文宣帝高洋(526年—559年11月25日),字子进,北魏怀朔镇(今内蒙古包头固阳)人,因生于晋阳,一名晋阳乐。南北朝时期北齐政权的开国皇帝。他是东魏权臣、北…

wénxuāngāoyáng(526nián?559nián11yuè25),jìn,běiwèi怀huáishuòzhèn(jīnnèiméngbāotóuyáng)rén,yīnshēngjìnyáng,míngjìnyáng?nánběicháoshíběizhèngquándekāiguóhuáng?shìdōngwèiquánchén?běishénhuánggāohuān,wénxiānggāochéngtóng,xiàozhāogāoyǎn?chénggāozhàntóngxiōng,qīnwéilóuzhāojun1[1]?chūshēngshíyǒuzhào,màochǒuèkān,wéisuǒtǎoyàn?yòushímàoyáng,chénguǎyán,kànchīshǎ,shízhìruò,cōnghuìguòrén,yòumíngjìngyīng,shēnchényǒu,suīchángbèixiōngwánnòng,dàncáinéngshènqīnxīnshǎng?

dìngnián(550nián),gāoyángdōngwèixiàojìngchánwèi,suídēngchēng,gǎiguóhàowéi,shǐchēngběi?zàiwèijiān,zhòngyònghànguānliáoyángyīnděngrén,shānxuēlìng,bìngshěngzhōujun4xiàn,jiǎnshǎorǒngguān,yánjìntān,zhùqīngzhì

qiánhòuzhùběizhǎngchéngqiān,zhìbiānzhènèrshísuǒ,bàiróurán?jué?dān,chūxiāo,tuòzhìhuáinán?hòugōngjīn,zòngjiǔ,cánbàolànshā,xìng,shǎngfèi,suíguóshìzhuǎnshuāi?tiānbǎoshínián(559)bìng,zhōngniánsānshísuì(shuōsānshísuì),miàohàoxiǎn,shìhàowénxuānhuáng?

<rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>洋</rb><rt>yáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>献</rb><rt>xiàn</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>洋</rb><rt>yáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>举</rb><rt>jǔ</rt><rb>措</rb><rt>cuò</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt>

 ? ?gāoyángdewéizhèngcuòyǒushíme

zhèngzhì

zhěngdùnzhì

gāoyángjiànběizhīhòugǎileguānzhì,dāngshífāngshàngdeguāntàiduō,rénshì,yòujiālenóngmíndedān?shìcǎixiēchéndejiàn,xuēzhōu?jun4jiànzhì?zhèyàng,quánguódeguānxiàjiùjiǎnshǎolewànrén,tānhuàxiànxiàngjiǎnshǎo,nóngmínmendedānjiǎnqīnglehěnduō?[1]gāoyángháikànchūkànchūběiwèiniánláizhèngguānyuángōngdeduān(gōng,zhèxiēguānránbiànzhecóngpíngmínzhōngpánbāo),kāishǐzhíhángyándegōngfàngzhì,húnluàndezhìmiànyīnchègǎiguān,běichūxiàn?xíngzhèngshàngxīn,jiēfèng?dexiàng?wéileèzhìguānchǎngpǎoguānzhīfēng,gāoyángchuàngzàoxìngxiàlìngzàiguānshàngbèishànggēnbàng??fányǒupǎoguānyàoguānzhě,wènqīnghóngzàobái,gàiluànbàngzàishuō?běishūpíngjià:(gāoyáng)yánduànlínxià,jiāzhīshíqiáng,bǎiliáozhàn,gǎnwéifēi,wénjìnchén,cháomóu?

xiūgǎi

wénxuāncháo,běikāishǐle?běi?dexiūjiàn,?wèishū?dewánchéng?qiánzhěchéngdeyǐngxiǎnglehòuqiānduōniándedōngxíng,érhòuzhěshìèrshíshǐzhīdeqiānmíngzhe,gěihòurénzhèngtǒngběifāngxiānbēiwángcháodeshǐjiǎo?tóngshíshìzhèshí,jīngguògāoyángqīnzhǔdǎodelièzhèngzhèngzhòngyàogǎi?

yòngrénhángzhèng

wénxuānshēngdōujiānjuéfènghángdexìngxuéxiào?quànnóngshì?qiúxiáncái?xiūxíng?zhèngděngzhìguóshǒuduàn,shùréncáizàizhèshíjǐngpēnchūlái?tiānbǎoshínián(559nián),rènyònglejīngmíngqiánggàndewénchénshì,zhèxiērénnéngcóngjiùyǒuxūnguìdehòurénzhīzhōng,néngcóngkàncāngdexiǎoděnghánshìzhōngjiàngréncáiéryòngzhī?zàizhèqúnréncáidezhùxià,shíjiān,dōngguózhīxìngshèng,wēihánghuáxià,zhènhànběihuāng?cháozhèngshàng,gāoyángzàiwèijiānsuīránshēchǐ,dànshǐzhōngfǎnduìtān,duìtāndechén(gāozhèng)chùyán?gāoyángsuǒjiǎnxuǎndechénmenbāndōuqīngzhèngliánjié,duìguójiāzhìfēichánghǎo?

jun1shì

jun1shìjiànzhì

zàijun1shìshàng,réngxiānbēiwéituō,yōuxuǎnjiànyǒngxiānbēirén,zhī?宿xiǔwèijun1?,hàochēng?bǎibǎoxiānbēi?,zàixuǎnyǒnggǎnhànrénkuòchōngshùbiānduì,hàochēng?yǒngshì??jun1shìshàngdezhòngshuāxīn,使shǐxīnchuàngdeběiwángcháo,chéngwéidāngshíjun1shìshízuìqiángdeguójiā?

jun1shìhángdòng

zàigāoyángchūdēngwèishí,西wèiwéntài,chénggāochéngxīn,gāoyángniánqīng,qiěběichūchuàng,guówèiwěnzhī,bīngqīn?shēnwéixīndegāoyáng,shēnzheróng,qīnyuèbīng,kǎirányīngzhàn,jun1róngshènwéiyánzhěng?wéntàiwén,suízhànér退tuì,tàndào:?gāohuān??ránér,xīncúnzhìdegāoyángquèméiyǒuxiēzhe,érshìxiānxiǎohòu?xiānruòhòuqiángdeběnfāngluè,pínpínchūdòngjun1,nánzhēngběi,kāijiāngtuò?

gāoyángzàiliánniánběitǎo,chūróurán?jué?dān?shān?děng,pínpíngàojiézhīshí,duìnáncháozhīliángguózhēngzhàn,duōhuòshèng,běizhīnánjìngtuòzhìhuáizhīnán,bīnzhǎngjiāngérzhǐ?liánniándezhēngzhàn,nánběibiānjìngdekuòtuò,使shǐběizàigāoyángwéidejiēduàn,guódàodǐngshèng?jiāngkuòdàojīnshān西?shāndōng?běi?nán?nèiméngběi?wǎnběide广guǎngpíngyuán,rénkǒu300wàn?2000wànkǒu?zhī广guǎng,rénkǒuzhīzhòng,jun1duìzhīqiáng,liángchǔzhīduō,chéngwéidāngshínánběisānguójiāzhōngzuìqiángde?

xiūjiànzhǎngchéng

běixiūzhǎngchéng,shìběigāoyángshídàide?wéilefángzhǐnánběiliǎng线xiànshòudetàishì,gāoyángzàiběitǎoshí,chángfángnánliáng

nánshí,dānxīnběitōu?suǒcóngtiānbǎoèrnián(551nián)kāishǐxiūzhùhuánglǐngzhìshègànshùduànzhǎngchéng200gōng?tiānbǎoliùnián(555nián)yòudōngyōuzhōuxiàkǒu(jīnyōngguān),西zhìhéngzhōu(jīnshān西zuǒyún)dezhǎngchéng450gōng?tiānbǎonián(556nián)yòujiāngduànzhǎngchéngliánjiēlái,wánchéngcóng西zǒngqínshùzhítōnghǎidewànzhǎngchéng?wánquántǒng,zàigāoyángshígòngxiūzhùzhǎngchéng1500gōng,měi5gōngshèshùsuǒ,féngxiǎnyàoguānàishèzhìzhōu?zhèn?zuìhòuzàitiānbǎonián(557nián),yòuzhǎngchéngnèizhùzhòngchéng,西?dōngzhìshù,zǒngzhǎng200gōng?

jīng

běidenóng?yántiě?zhìzàodōuxiàngdāng,shìtóngchéncháo?西wèidǐngdesānguójiāzhōngzuìshùde,wèizhōngguóshǐshàngshǎojiànniánqīngyǒuwéizhījun1?shìcóngtiānbǎoliùniánhòu,kāishǐfàngdànglái,zuìhòunián,cháozhèng,yóutàijiānguó,huòzhěchánxiūguān,huòzhěchénmiǎnjiǔzhīzhōng,zàidōuchéng(jīnběilínzhāng)xiūzhùsāntáigōng殿diàn,shífènháohuá,dòngyònglesānshíwànmín,jiǎnzhíshìshēchǐzhì?

gāoyángquèshífènzhùzhòngshēngtàizhǎn,:?zhàoxiànzhòngdōngyuèliáo,shíhánghuǒ,sǔnkūnchóngcǎo???xiàyuègēng,zhàozhūxiāxièxiǎnzhīlèi,lìngtíngduàn,wéitīng?yǒu,zhàogōngyīngyàojìnjué?děng?gāoyángzàiwèihòu,suīrányǐnjiǔzuò,zàishìshàng,jīngchángshètiānxià,dàozāihài,jiùhuìjiǎnmiǎnshòuzāishuìděng?

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng?

 • 金庸小说中最神秘的黄衫女子 到底是谁的后人?

  金庸小说之中,貌美的女子不少,潇洒飘逸的男子也有许多。要论男子当中,潇洒的第一位一定是黄蓉她爹黄药师,桃花岛岛主加东邪的名号听起来就很厉害的样子。而女子当中,没有人比这个人更有范儿,她就是连具体名字都详情>>

  2018-02-21 20:14:02
 • 完颜萍个人简介 完颜萍是哪一部小说中的人物

  完颜萍,《神雕侠侣》里的人物,容色清秀,身材瘦削,原为金朝贵族,蒙古灭金后,为报国仇家恨,多次行刺蒙古宰相耶律楚材,后来巧遇杨过,化解了这段恩怨。最终成为武修文的妻子。与武修文育有两子两女。《神雕侠侣详情>>

  2018-02-21 07:45:39
 • 西汉丞相张苍生平简介 西汉丞相张苍是怎么死的

  张苍(前256年—前152年),西汉丞相,封北平侯,阳武县(今河南省原阳县)富宁集乡张大夫寨村人。他生于战国末年(公元前256年),死于汉景帝五年(公元前152年)。战国末期曾在荀子(约公详情>>

  2018-02-21 07:45:37
 • 闯王李自成为何要起义?李自成简介

  李自成(1606-1645),明末农民起义领袖。党项族。原姓拓拔,原名鸿基。以西夏党项族李继迁为太祖。世居陕西米脂李继迁寨。童年时给地主牧羊(一说家中非常富裕),曾为银川驿卒。崇祯二年(1629年)起详情>>

  2018-02-21 07:45:34
 • 周文雍和陈铁军在哪举行了悲壮的

  1928年2月6日(距今88年),广州起义失败后被捕的周文雍和陈铁军在广州黄花岗英勇就义。在刑场上,两人宣布正式结为夫妻,举行了悲壮的婚礼。周文雍和陈铁军举行“刑场上的婚礼”在详情>>

  2018-02-21 07:40:38
 • 男人都惊叹!古代寡妇的生活竟然是这样的!

  关于女人贞洁观的出现,到底是不是社会的进步,已经没有必要再去讨论了。但是从人性的角度看,贞洁观的确是造成古代寡妇悲惨命运的主要罪魁之一。由于贞洁观的出现,古代寡妇们只能独守空房、独受难奈的寂寞和感情的详情>>

  2018-02-21 07:40:35
 • 红河哈尼族的梯田有啥历史?有啥特点

  红河哈尼梯田是红河南岸哀牢山脉以哈尼族为主的各族人民利用“一山分四季,十里不同天”,“山有多高,水有多高”的特殊地理气候,发挥聪明才智和创造精神开垦的上详情>>

  2018-02-21 07:40:33
 • 蔺相如完璧归赵的故事是怎样的?完璧归赵简介

  秦昭王坐在章台上接见蔺相如,蔺相如捧璧献给秦昭王。秦昭王大喜,把宝璧给妻妾和左右侍从传看,左右都高呼万岁。蔺相如看出秦昭王没有用城邑给赵国抵偿的意思,便走上前去说:“璧上有个小红斑,让我指详情>>

  2018-02-20 16:55:46
 • 古人酒桌上的行酒令:拼的不是酒力而是才力

  无锡县令卜大有,喜欢开玩笑。听闻宜兴新来一个姓方的县令,年少有口才,于是想戏弄他一番,博人一乐。在欢迎宴会的时候,卜说:我是令官,现在出令,如果不能答上来的话,就罚酒一大杯,如何?详情>>

  2018-02-20 16:55:43

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

说刘备

徐州的小三角关系中的另一个角色刘备。他在徐州的状况简直可以说是死里逢生。他柔弱的身段与超高的EQ,绝对可以成为弱势小国,或...详情>>