讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

纵论“中兴四将”之刘光世,对后世的影响有哪些

来源:讲历史2018-01-06 12:52:37责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】刘光世位列中兴四将,且位列八王之首,赵构因他的一次逃跑丧失了生育能力,此此人果真是个绣花枕头,赵构凭什么继续委以重任?何不杀了解气?防守淮西的刘光世部前望淮河、…

liúguāngshìwèilièzhōngxìngjiāng,qiěwèilièwángzhīshǒu,zhàogòuyīndetáopǎosàngshīleshēngnéng,rénguǒzhēnshìxiùhuāzhěntóu,zhàogòupíngshímewěizhòngrèn?shālejiě?

fángshǒuhuái西deliúguāngshìqiánwànghuái?bèikàozhǎngjiāng,lòudezhāngjun4zuòzhènjīngyào?

zhèliǎngruòsuījìngōngmíngxiǎn,dànfángshǒuchāochāoyǒu

biékànduìzhènshǎoshùmíntóngbāozhànguǒxiǎnyǒuxiēqīng,xiūèrgǒuwěi?wéichíshèhuìzhìāndǎozhēnchēngshàngshìzhuānjiādehǎoshǒu,zǒngshìnéngzhǎodàomíngjiāngdegǎnjiào?

zhèzhǒngjun1shìliàngdeshǔ,guǒshuōshìhuángjīndǎng,háowèngěirénzhǒngchuīniúshàngrénsuǒshuìdegǎnjiào,yīnwéicóngshōushīdejiǎomíngxiǎnyǒuxiēcóngxīn,dànquèshìfángwéizhòngdiǎnzhèběnguóxiàdezuìjiā?

<rb>纵</rb><rt>zòng</rt><rb>论</rb><rt>lùn</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>兴</rb><rt>xìng</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>&rdquo</ruby><ruby><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt>,<rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>影</rb><rt>yǐng</rt><rb>响</rb><rt>xiǎng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>

biédeshímeshuō,jiù?zhōngxìngjiāng?láikàn,hěnyǒujiāngzhì,qiěmínjiānyǐngxiǎngháishìtǐngde?

zhèyǐngxiǎngcóngfāngmiànjiě:

(

)jiěchújun1quánshíjiànjun1zhōngwēiwàng

liúguāngshìdewēiwàngdàoyǒuduō?niú?,cóngxiàchōngfènshuōmíng:shìmiáo?liúpànluànshìjiàn?gōngyuán1129nián,miáo?liúzhèngyàndòngzhèngbiàn,chénggōngqiújìngāozōngzhàogòuhòu,dànquèláidànliúguāngshìdewēiwàng,wéileshōumǎi,shìjiǎjièhuángzhàolìng,wéiguófángzhǎng(tàiwèi)?dāngrán,liúguāngshìméiyǒumǎizhàng,ránbīngqínwáng,hánshìzhōngxīnxié,chénggōngpíngdìnglezhèpànluàn?érliúguāngshìběnrénzàizhèshìjiànhòubèifēngwéimíngshídetàiwèi?

shìfànqióngduìshìjiàn?jiùzàishàngtóngniándeyuè,cháotíngchénggōngzhuāhuòlejiāngfànqióng?fànqióngrén,zǎozàiběisòngshí,jiùjīngguānpíngkòuqiánjiāngjun1?shǒuxiàdezhèzhīduì,jìnguǎnzhàndòuxiàngdāngqiáng,quèshìběisòngláijiùzhuīsuíderén?fànqióngbèizhuāhòu,gāituǒshànchùzhìzhèyàngzhīduì,chéngwéilìngrénxiàngdāngtóuténgdejiànshì,yīnwéishāozhù,jiùyǒunéngniàngchéngwěndìngyīn?duì,shírènzǎixiàngdezhāngxùnzàimǎncháowénbǎiguānzhōngxuǎnlehěnjiǔ,zuìhòuxuǎnleliúguāngshì?yīnwéi,zàidāngshídesuǒyǒugāojiānglǐngzhōng,zhīyǒuliúguāngshìzǎozàiběisòngshíjiùjīngchéngwéi线xiàngāojiānglǐng,zhīyǒu,cáilùnzài?néngháishìwēiwàngshàng,dōuyǒugòudeshíbǎipíngfànqióngshǒuxiàlǎobīngyóu?

háiyǒujiùshìjiānjiēdǎozhìyuèfēibèishādehuái西bīngbiànshìjiànle?gōngyuán1137nián,cháotíngshōuzhūjiāngbīngquán,liúguāngshìbèishàngdiàozhōngyāng,dānrènshǎoshī,chōngwàn寿shòuguān使shǐ,fèngcháoqǐng,fēngróngguógōng,jiǎ?zhìbīngquán,yóuxīnjiàndedōupàilewánquánzhījun1shìdezhǐqiánláitǒnglǐng?yóuwēiwàng,jiéguǒběnláizàiliúguāngshìshǒuxiàtiētiēdeqióngfěixìng,hànránshādiàozhǐ,dàilǐngréntóukàoleyóujīnguóchídeguīlěizhèngquán?

zhídeshì,dāngshínánsòngquánguózǒngbīngdào20wànrén,liúguāngshìsuǒzǒnggòng5wàn2qiānrén?ránér,dāngqióngjuédìngtóukàoliúshí,yuànzhuīsuíhuīxiàdejìngdàole4wànrén,zhàndàoyuánrénde80%zuǒyòu?biéshì,zhè4wànrénshìcháotíngpàigāoguānláiquànshuōdeqíngkuàngxià,rán?fǎn?dexuǎnlegēnqióng?yóujiànqióngzàijun1zhōngdenínghàozhào,jìnérgèngjiànliúguāngshìdewēiwàngzhīgāotǒngbīngnéngzhīqiáng?

(

èr)mínjiānyǐngxiǎng,wèilièwángzhīshǒu,nóngmínshìdehào

yuánháiyǒuliútōngtuōmíngshìliúguāngshìhòudài,hánshāntóngwéisònghuīzōnghòudài,chēngliúguāngshìhòudàigāibǎosònghuīzōnghòudàiér?

zhōngxìngjiāngkànkànlái,háishìfàngbǎnde,wéiliúguāngshìzhètáopǎojiāngjun1zuìyǒujiāngjun1zhì?

liútōng(?-1366),yǐngzhōu(jīnānhuīyáng)rén,yuánběifānghóngjīnjun1lǐngdǎozhě,hánshāntóngděngzhǎngyòngbáiliánjiāozàimínjiānjìnhánghuódòng?

liútōng(?-1366),yǐngzhōu(jīnānhuīyáng)rén,yuánběifānghóngjīnjun1lǐngdǎozhě,hánshāntóngděngzhǎngyòngbáiliánjiāozàimínjiānjìnhánghuódòng?

yuáncháonián,yóuquánchénzhuānquán,guāntān,shèhuìmáodùnjiānruì?hánshāntóngbáiliánjiāozhǔdeshēnfènzàiběifāng广guǎngshōumén,liútōngděngchéngwéizuìzǎodexìn,menchuī?xiàshēng???míngwángchūshì?,hàozhàoxìn,děngdàishí,tuīfānyuáncháotǒngzhì?zhìzhèngnián(1344)yuè,èrshí,huángbào,沿yánjun4jun1zāoshuǐzāi,gěirénmíndàiláidenán?yóushuǐhuìtōngyùn,wēixiéliǎngcáoyánchǎng,yǐngxiǎngdàoyuántíngguóshōu,zhìzhèngshínián(1351)yuè,yuánshùnrènmìngjiǎwéigōngshàngshū?zǒngzhìfáng使shǐ,biànliáng(jīnnánkāifēng)?míng(jīnběimíngnán)děng1315wànmíngōngzhōu(jīnānhuīféi)děng18liǎngwànjun1duì,kāishǐzhì?hánshāntóng?liútōngděngzhuāzhùzhèshí,yuèchū,zhòngsānqiānrényǐngzhōuyǐngshàng,shāhēiniúbái,shìgàotiān,zhǔnbèi?xuānchēnghánshāntóngwéisònghuīzōngshìsūn,dāngwéizhōngguózhǔ

?tōngchēngnánsòngjiāngliúguāngshìhòudài?,dāngzhī?zhèngdāngjiāngzhīshí,xiànguānpàibīngqiánláizhènquán,shāntóngbèishēng,yángshì?línértáobēnān?liútōngzhòngchōngchūzhòngwéi,yuèchūsāngōngzhànyǐngzhōu,zhèngshìbào?yóujun1tóuguǒhóngjīnwéibiāozhì,chēng?hóngjīnjun1?,yòuchēng?hóngjun1?jun1zhòngduōwéibáiliánjiāo,shāoxiāngbài,yòuchēng?xiāngjun1??

<rb>纵</rb><rt>zòng</rt><rb>论</rb><rt>lùn</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>兴</rb><rt>xìng</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>&rdquo</ruby><ruby><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt>,<rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>影</rb><rt>yǐng</rt><rb>响</rb><rt>xiǎng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>

(

sān)hòudàimíngjiàoliúwēn,zuǒzhūyuánzhāngjiànmíngcháo,wéinánsòngbàolejiànzhīchóu

míngcháokāiguóyuánxūnliúwēnnǎishìliúguāngshìdeshìsūn,liúguāngshìdehòudàipéiyǎnglemièméngyuándegōngchén,shìshìhàizhīchù?

shānzhīhòu,zàizhōngguó,méngyuánmièsòng,liúwēnzuǒzhūyuánzhāngjiànmíngcháo,wéinánsòngbàolejiànzhīchóu!

?liúxiānshì?běnchuán?shùliúxiānshìshǐcéngháo,?hángzhuàng?yún?sòngjiāngguāngshìsūn???běnchuán?jǐnyún?qīngtiánrén?,?hángzhuàng?yún?nántián?érxiānshìqiānguòchéng?yīn,liúyánqìngxiàshìjiǎnchuán便biànyǒuzhùjiūmíngyuánshǐlái:

shìhuìyánqìng,xiānfēngpèirén,wéisòngxuāndōutǒngshǎobǎo,fēngfèiyánwáng,yīnyán,?rénchénshì,sān,zhǎngguāngshì,nánqiānshāzhè???

èrshìhuìguāngshì,xìngzhōngliáng,shàntāoluè,píngfāngyǒugōng,fēngwéibīngzǒngguǎn?hòugāozōngnán,cóng,lèiguānkāitóngsānshàngshūshì?qiāntàishīyángguógōng,shìwáng?yáochén?gōngguānhángzhōu,zànghángzhōujiāngtóufàncūn?

sānshìwěiyáochén,xìngtiánjìng,shìhuàn?cháng:?wéimíngjiāng,wéiyǐnshì??guòshuǐzhī,suízhīzhúzhōu???

shìhuì,yuánzhùzhúzhōu,yīnmèngyángshénmiào,rénzàiqīngcǎotiánzhōngshǒuzhíyángtóuér,shíwèijiě?juéhòuguòqīngtián,cóngxiǎoshàng,dēngjun4lǐng,zhìyáng,jiànfēngluánwéirào,yǒu,wènxiāngrén:?míng?:?yáng??gōngdùn,suíshìdìngjuéyān???

jiànliúxiānshìyuánběisòngyánwángliúyánqìng,liúguāngshìshìsūn,cóngshǎn西huànhángzhōu,zàiqiānshuǐzhúzhōu,zhōngdìngqīngtiánnántiányáng(jīnshǔwénchéng)??

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng?

 • 天龙八部天山童姥武功怎样?天山童姥会哪些武功

  八荒六合唯我独尊功主攻手少阳三焦经(内分泌系统),修炼时必须吸饮鲜血,不然无法修炼。天山童姥自六岁起练这功夫,36岁返老还童,花了30天时光。66岁返老还童,那一次用了60天。96岁,再次返老还童,便详情>>

  2018-01-05 09:29:28
 • 文学泰斗冯友兰所谓的人生四境界是什么

  我国着名的哲学家,冯友兰先生的一生过得既平凡又伟大,他从哲学的观念,对自己一生的评价,分成了人生四境界,那么何谓冯友兰人生四境界?这四个境界分别代表了什么?如何才能做到这四个境界呢?冯友兰人生四境界第详情>>

  2018-01-05 09:29:26
 • 十六国成汉国君主李班生平简介 李班是怎么死的

  李班(288年—334年),字世文,成汉武帝李雄的侄子,李雄之兄李荡第四子,十六国时期成汉国君主。334年在位。李班深得李雄的信任,并被立为太子。李雄死后,李班即位。不久,在殡宫被李雄之子详情>>

  2018-01-05 09:29:22
 • 公孙绿萼是谁?公孙绿萼的人物经历简介

  公孙绿萼,金庸武侠小说《神雕侠侣》中的人物,人称绿萼,萼儿,公孙姑娘。绝情谷谷主公孙止和铁掌莲花裘千尺的女儿。清秀美丽,身材丰满,善良多情,初识杨过便倾心于他,同情他的遭遇,瞒着父亲偷偷相助他和小龙女详情>>

  2018-01-04 19:48:06
 • 三国文物:青瓷羊形烛台

  高23。4厘米、长32厘米。江苏省南京清凉山吴墓出土。&nb详情>>

  2018-01-04 19:48:03
 • 沈括为何称为“中国整部科学历史中最卓越的人物”

  提起沈括,大家可能仅限于听说过,对于其他方面多少有些陌生。但是说到《梦溪笔谈》,中国最早的百科全书之一,大家应该就恍然大悟了吧。对,沈括就是《梦溪笔谈》的作者,一个对中国科学史做出卓越贡献的人才,那么详情>>

  2018-01-04 19:48:01
 • 南宋名将曲端生平简介 曲端和吴玠有什么仇

  曲端简介曲端生于官宦之家,文韬武略,样样精通。公元1126年,西夏入侵。曲端被派遣第一。夏军突袭南宋军队,危急时刻,曲端苦战,击败敌军。西夏再次席卷而来,宁夏的一部分领土沦陷。镇戎是敌军的必经之地,席详情>>

  2018-01-04 19:35:56
 • 古人们都是如何度过酷暑的?看完这些消暑神器让你大长见识

  (图为酷暑的夏日清新的美女图)面对酷暑的来临,现代人是电扇空调冰激凌样样不能少。古人们面对酷暑该怎么办?没有电更没有可以降温的电器!然而古人的用智慧想出了神点子来抵抗炎热。【历史来详情>>

  2018-01-04 19:35:53
 • 洪亮吉的成就:提出的人口思想至今有警示作用

  洪亮吉,清朝人士,享年63岁,原先的名叫做莲,也叫做礼吉。有两字——君直和稚存,号北江,老的时候被称为更生居士。他是阳湖人,祖宗是安徽的。这是洪亮吉简介最基础的部分。洪亮吉作品详情>>

  2018-01-04 19:35:51

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

曹魏扶植自耕农和抑制豪强的措施

如前所述,曹魏屯田对军粮供应起了很大的作用,但从总体看,曹魏军队用粮和其他财赋支出,主要还是仰赖于广大个体农民。比如当决...详情>>